Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen

Barns trivsel er de voksnes ansvar. Det forebyggende arbeidet mot mobbing starter i barnehagen.