Foreldrebetaling

  1. Betalingssatsen er en fast pris på alle barnehageplassene. Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer to og 50 % for påfølgende barn. I tilfeller der husholdningen har lav inntekt, kan det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen. Informasjon om dette finnes på Eigersund kommunes hjemmeside. Informasjon kan også fås i barnehagen og ved kultur- og oppvekstkontoret.
  2. Betalingssatsene blir vedtatt av barnehagens samarbeidsutvalg. Satsene vurderes ved hver budsjettbehandling. Ved eventuelle reguleringer gis det melding 1 måned i forveien.                Gjøres da som regel gjeldende fra og med 1. januar.
  3. Oppsigelse skal skje skriftlig. Det er 3 måneders oppsigelsestid pr. den 1. i måneden og foreldrebetalingen løper i oppsigelsestiden. Plassen kan ikke sies opp med virkning etter 1. mai uten at en må betale for resten av barnehageåret; - siste frist for oppsigelse er 1. mars.
  4. Foreldrebetalingen fordeles på 11 terminer. Første termin er betaling for halve august og hele september. Siste termin er for juli og betales da med halv månedssats.                              Betalingen har månedlig forfall den 15. i hver måned.
  5. Alle må betale for den plassen som tilbys.
  6. Overtredelse av åpningstid ilegges et gebyr på kr 250,-.
  7. Ved mangel av foreldrebetaling kan barna miste barnehageplassen sin.
  8. Priser pr 01.01.20:

 

 

Pr. termin inklusiv matpenger: kr. 3 485,-

Pr. termin eksklusiv matpenger: kr. 3135,-

Matpenger pr. termin: kr. 350,-